Statut

 

  Capitolul I

DISPOZITII GENERALE

 

1. Clubul este o persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial, constituita in conditiile O.G. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

2. Denumirea asociatiei este “Clubul National de Terrier”

3. Sediul clubului este in Targu Mures, str. Podeni,nr10\B, judetul Mures.

   Sediul asociatiei poate fi schimbat pe baza hotararii Consiliului director.

 

4. Clubul National de Terrier este constituit pe o perioada nelimitata, incepand cu data inregistrarii lui in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

 

5. Pentru asigurarea inceperii asociatiei, fondatorii constituie un patrimoniu distinct al acesteia, in valoare de 280 lei, constituit din contributiile egale ale asociatilor fondatori si care urmeaza  a fi depus in contul asociatiei in termen de 10 zile de la data autentificarii prezentului act.

 

6. Clubul National de Terrier s-a constituit in scopul dezvoltarii si punerii in valoare a  raselor de Terrieri, in conformitate cu dispozitiile si reglementarile Asociatiei Chinologice Romane si cu respectarea normelor Federatiei Chinologice Internationale.

      Clubul National de Terrier este membru al Asociatiei Chinologice Romane.

 

 Capitolul II
OBIECTUL SI PRINCIPIILE DE FUNCTIONARE

 

7. In vederea realizarii scopului, are urmatoarele obiective si activitati

 Clubul urmareste  sa asigure cadrul corespunzator pentru perfectionarea nivelului  activitatii chinologice  a crescatorilor  prin:

a) organizarea de expozitii de rasa si a campionatelor nationale de rasa conform regulamentelor proprii ale Clubului, fie in cadrul manifestarilor proprii fie in cadrul expozitiilor organizate de asociatiile teritoriale;

b) organizarea concursurilor de munca sau a testelor de aptitudini naturale;

c) stimularea activitatii chinologice si incurajarea participarii membrilor Clubului la manifestarile chinologice ale Asociatiei Chinologice Romane;

d) editarea si difuzarea comentariilor la standarde, acordarea suportului informational membrilor atat cu privire la standardele si regulamentele in vigoare cat si referitoare la activitatea altor cluburi;

e) stabilirea si transmiterea catre Comisia Chinotehnica a A.Ch.R a listei cu defectele eliminatorii;

f) determinarea testelor menite sa duca la ameliorarea rasei;

g)instruirea membrilor in vederea sustinerii examenului de candidat de arbitru;

h) crearea de premii speciale ce vor fi atribuite in conformitate cu regulamentele A.Ch.R.

i) editarea, sustinerea si promovarea unor lucrari si publicatii, inclusiv de publicatii editate sub egida Clubului;

j) facilitarea relatiilor intre membri, sprijinirea si indrumarea lor in activitatea chinologica.

 k) facilitarea accesului la informare a membrilor Clubului si a persoanelor interesate cu privire la studii sau informatii curente in domeniul chinologic;

l) elaborarea si productia de materiale tiparite de promovare a obiectivelor clubului, redactate in limbi de circulatie internationala;
m) realizarea unui site pe Internet pentru prezentarea si promovarea activitatii Clubului; 

Capitolul III

CALITATEA DE MEMBRU AL CNT. DREPTURI SI OBLIGATII


8. Clubul se compune din urmatoarele categorii de membrii:

 

a) membrii fondatori – cei care au constituit asociatia si au contribuit moral si material la fondarea ei si la constituirea patrimoniului social.

b) membrii  asociati – cei care se asociaza ulterior fondarii asociatiei si contribuie moral si material la completarea patrimoniului clubului  si care, prin activitatea lor, sprijina Clubul in realizarea obiectivelor acestuia;

c) membrii de onoare –  persoane fizice sau/si persoane juridice care, prin activitatea lor, sprijina in mod substantial clubul in realizarea obiectivelor acestuia, contribuind din punct de vedere financiar, moral sau functional la realizarea scopului  Clubului ;

d) membrii sustinatori – persoane care adera la scopul clubului si acorda sprijin material si moral in vederea realizarii scopurilor acestuia.

In continuare, membrii fondatori si membrii asociati vor fi numiti membri activi.


9. Contributiile membrilor Clubului la realizarea scopului si obiectivelor acesteia constau in sprijin financiar, material, moral si activitati voluntare in cadrul programelor si proiectelor  initiate de club.

 

10. Dobandirea calitatii de membru al Clubului

 

Calitatea de membru activ o poate dobandi orice persoana fizica care indeplineste urmatoarele conditii:

a) sa fie cetatean roman, sa aiba capacitate de exercitiu deplina sau sa existe acordul persoanelor in drept sa incheie acte in numele minorului sau sa i le incuvinteze.

b) sa  detina in proprietate un exemplar din rasele de Terrieri inscris intr-o Carte de Origini recunoscuta FCI;

c) sa fie recomandata de un membru activ;

d) Cererile de înscriere se aprobă de preşedintele Clubului. În caz de refuz a acestuia, refuzul trebuie motivat în scris şi transmis solicitantului. Solicitantul poate contesta la Consiliul Director refuzul preşedintelui. Consiliul Director poate modifica hotărârea preşedintelui, cu votul majorităţii simple şi printr-o decizie motivată.

Calitatea de membru sustinator o poate dobandi orice persoana care doreste sa sprijine clubul in atingerea obiectivelor lui.

Calitatea de membru de onoare se acorda de Adunarea Generala, prin votul a cel putin 2/3 din numarul membrilor prezenti, la propunerea Consiliului Director .

 

11. Incetarea calitatii de membru

 

Calitatea de membru al Clubului inceteaza in urmatoarele conditii:

a)    la cerere;

b)    prin excludere;

c)    prin inregistrarea de debite restante fata de club in sfarsitul primului trimestru al anului in curs;

d)    prin deces;

Persoana care isi pierde calitatea de membru nu are nici un drept asupra patrimoniului social al clubului.

 

12. Drepturile membrilor

 

 Membrii clubului au urmatoarele drepturi:

a) sa participe la programele derulate de Club: expozitii, conferinte, seminarii;

b) sa participe la intrunirile clubului;

c) sa aleaga si sa fie alesi in organismele de conducere ale clubului, in  conditiile legii si ale regulamentului de functionare a clubului;

d) sa isi exprime prin vot optiunea fata de proiectele de hotarari ale Adunarii Generale;

e) sa fie informati despre orice activitate si proiectele de hotarari ale Clubului;

f) sa se adreseze nemijlocit tuturor organelor clubului si sa primeasca informatiile solicitate;
g) alte drepturi prevazute in regulamentele Clubului;

h) orice membru major al Clubului, pesoană fizică, fără antecedente penale şi cu o vechime de cel puţin 3 ani în club, poate fi ales in organele de conducere. Pentru funcţia de preşedinte al asociaţiei, un membru trebuie să aibe o vechime minimă în Club de cel puţin 5 ani;

i) nu pot candida şi respectiv nu pot fi aleşi în funcţii de conducere membrii care au fost sancţionaţi cu suspendarea din activitatea chinologica;

j) să beneficieze de toate serviciile AchR prin intermediul clubului.

 

 

Membrii de onoare si membrii simpatizanti nu se bucura de drepturile prevazute la aliniatele c), d), h) si j.

 

13. Obligatiile membrilor

Membrii Clubului au urmatoarele obligatii:

a) sa respecte, fara rezerve statutul si  regulamentele Clubului si hotararile Adunarii Generale si ale Consiliului Director al acestuia, statutul si regulamentele Asociatiei Chinologice Romane, statutul si reglementarile Federatiei Chinologice Internationale.

b) sa actioneze pentru realizarea scopului si obiectivelor  Clubului prin sprijin financiar, material, moral si activitati voluntare in cadrul  proiectelor initiate de Club;

c)  sa-si indeplineasca obligatiile materiale si financiare potrivit angajamentelor pe care si le-au luat,  sa-si achite la termen cotizatiile stabilite de Club, pentru formarea bugetului acestuia; cotizatia se achita pana la sfarsitul primului trimestru al anului pentru anul in curs;

d) sa practice cresterea si ingrijirea cainilor cu seriozitate si buna credinta, in conformitate cu prevederile legale;

e) sa nu utilizeze calitatea de membru in actiuni ce pot dauna activitatii Clubului;

f) sa nu manifeste atitudini antisociale in sensuri ca, sa nu lezeze prin comportamentul sau si /sau actiunile sale drepturile sau interesele chinologice ale unei alte persoane.

g)să declare montele şi fătările obţinute în conformitate cu realitatea;

h)să permită efectuarea controlului chinotehnic de către Club şi să asigure identificarea puilor produşi (tatuaj, microcip);

i)să asigure câinilor aflaţi în proprietate sau în îngrijire, condiţiile corespunzătoare de habitat şi hrană;

j)să manifeste o conduită corectă faţă de alţi membrii.

k)să aibă un comportament corect şi sportiv în cadrul manifestărilor chinologice de orice fel, atât în ţară cât şi în străinătate;

 

 

 14. 1.Incalcarea obligatiilor prevazute la art.13 din Statut constituie abatere disciplinara.
       2.Constituie, de asemenea abateri disciplinare :
a) angajarea Clubului in actiuni de o persoana care nu a fost autorizata de organele de conducere.
b) abaterile prevazute in regulamentul de aplicare al statului.
c)  in situatia  unei condamnari, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru savarsirea unor fapte cu caracter penal incompatibile cu misiunea si principiile Clubului
d) in cazul persoanelor care fac parte din conducerea Clubului, neparticiparea sistematica la activitatea structurii de conducere in care a fost ales sau impiedicarea prin diferite mijloace ca aceasta sa-si desfasoare in mod eficient activitatea.
       3. Sancţiunile sunt motivate şi stabilite de către Comisia de Disciplină, la sesizarea unor membrii sau ca urmare a autosesizării şi comunicate scrise la  Consiliul Director. Sancţiuniile ce pot fi aplicate sunt următoarele :

a) avertisment verbal;

b) avertisment scris;

c) avertisment scris şi sancţionarea administrativă sau organizatorică;

d) suspendare din activitatea competiţională între 6 luni şi doi ani;

e) suspendarea din activitatea chinologică între 6 luni şi doi ani;

f) excluderea.

        

4.Comisia de disciplina a clubului solutioneaza actiunile disciplinare, cu citarea partilor si comunicarea motivelor. Adunarea Generala valideaza hotararile prin care se dispune excluderea pentru motive disciplinare.


Capitolul IV
RESURSELE PATRIMONIALE SI CHELTUIELILE ASOCIATIEI

15 – (1) Patrimoniul social initial al Clubului este alcatuit dintr-un activ patrimonial, in valoare de  280  lei, constituit din aportul egal al membrilor fondatori .
        (2) Patrimoniul social initial al Clubului se completeaza cu veniturile care  provin din:
a) cotizatiile si contributiile in bani ale membrilor fondatori si ale celorlalte categorii de membri;
b) dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile in conditiile legale;
c) dividendele  obtinute de la societatile comerciale infiintate de club;
d) venituri realizate din activitati economice directe, venituri din activitati de organizarea expozitiilor sau  din alte manifestari chinologice
e) donatii, sponsorizari sau legate;
f) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
g) alte venituri prevazute de lege.
              (3) Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana in materie, pe numele Clubului, si va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului si obiectivelor acestuia
             (4) Clubul poate desfasura orice  activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si au legatura stransa cu scopul principal al Clubului.
             (5)  Exercitiul economico-financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an.

             (6) Membri fondatori, membri asociati si membri sustinatori sunt obligati  sa achite cotizatie; membrii de onoare nu au aceasta obligatie.

 

Capitolul V

ORGANIZAREA  SI FUNCTIONAREA CLUBULUI

 

Sectiunea 1. Adunarea generala

 

16. Adunarea generala este organul de conducere alcatuit din totalitatea membrilor fondatori si membrilor asociati, inscrisi in Club de cel putin 6 luni de zile calculate pana la data redactarii convocatorului, si care, la aceasi data nu figureaza cu obligatii restante fata de Club.

 

 

17. Adunarea generala are urmatoarele competente:

a) stabilirea strategiei si obiectivelor generale ale clubului;

b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a situatiilor financiare;

c) alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director;

d) alegerea si revocarea Comisiei de cenzori / cenzorului;

e) alegerea si revocarea membrilor Comisiei de disciplina;

f) modificarea actului constitutiv si statutului;

g) aprobarea regulamentului de functionare a clubului;

i) dizolvarea si lichidarea Clubului, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;

j) dezbaterea si aprobarea programului de activitate al clubului;

k) decide asupra admiterii sau excluderii membrilor, potrivit statutului si regulamentului;

l) hotaraste infiintarea de filiale sau sucursale;
h) orice alte atributii prevazute de lege sau in statut si regulamentul de aplicare al acestuia;


18. Sedintele Adunarii Generale sunt ordinare si extraordinare. Adunarea Generala se intruneste cel putin o data pe an,  si are drept de control permanent asupra Consiliului Director si Comisiei de Cenzori.  Adunarea Generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar.

Adunarea Generală Extrordinară se convoacă pentru rezolvarea unor probleme apărute şi necesar de rezolvat între Adunările Generale Ordinare şi se convoacă în aceleaşi condiţii de către Consiliul Director sau din iniţiativa a cel puţin 1/3 a membrilor activi cotizanţi. Ordinea de zi trebuie sa contina problemele mentionate de solicitanti.

 

19. Adunarea Generala se convoaca cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru desfasurarea ei.

 

20. Adunarea Generala se convoaca de catre Consiliul Director printr-un convocator scris, comunicat cu confirmare de primire, fax sau prin e-mail, care va cuprinde data, locul si ordinea de zi stabilita tuturor membrilor clubului. Se vor anexa convocatorului si materialele care vor face obiectul dezbaterilor.

Convocatorul va fi afisat la aceeasi data si pe pagina de internet a Clubului.

 Participantii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, formulate in scris, si depuse cu cel putin 5 zile inainte de data la care are loc Adunarea generala.

21.  La Adunarea generala participa:
a) membrii fondatori;
b) membrii-asociati;
c) membrii de onoare, in calitate de invitati, fara drept de vot;
d) membrii-sustinatori, in calitate de invitati, fara drept de vot;
e) alti invitati, fara drept de vot.
(2) In cadrul Adunarii generale, fiecare membru fondator si membru-asociat are dreptul la un vot cu caracter deliberativ

 

22. Alegerile pentru Consiliul Director, Comisia de cenzori si Consiliul de Disciplina au loc odata la 4 ani, cu exceptia cazurilor de retragere, revocare sau deces.

 

23. Adunarea Generala este legal constituita cu numarul membrilor prezenti, dupa 30 de minute de la ora inscrisa in convocator, daca termenele si procedura convocarii au fost respectate.

 

24. Hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritatea simpla a membrilor fondatori si membrilor asociati, cu exceptia celor care au ca obiect modificarea statutului sau dizolvarea; pentru aceste hotarari de majora importanta este necesar votul a 2/3 din membrii prezenti.

 

25. Adunarea generala este condusa de Presedintele Clubului sau, in lipsa, de un vicepresedinte sau de un alt membru al Consiliului Director, delegat de presedinte in acest sens.

 

26. Hotararile Adunarii Generale, contrare legii, actului constitutiv, statutului sau regulamentului de functionare pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre asociatii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data la care a avut loc sedinta, dupa caz.27.  Asociatii care, intr-o anumita problema, supusa hotararii Adunarii generale, sunt interesati personal sau prin sotii lor, ascendentii sau descendentii, rudele in linie colaterala sau afinii lor pana  la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare si nici la vot. In caz contrar vor raspunde in conditiile legii pentru daunele cauzate Clubului, daca fara votul lor nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

28. Modul de desfasurare, dezbaterile care au avut loc si hotararile adoptate de Adunarea generala, la fiecare convocare a acesteia, se consemneaza in procesul-verbal intocmit. Procesul verbal va fi semnat de Presedinte sau de inlocuitorul acestuia si de secretarul de sedinta si de orice membru prezent care doreste acest lucru.


29. Asociatii absenti iau cunostinta de dezbateri din procesul-verbal aflat la secretariatul Asociatiei si afisat pe pagina de internet a Clubului. Afisarea se va face in termen de 15 zile de la data sedintei.

Sectiunea 2. Consiliul Director

 

30.Consiliul  Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale.

 

31. Consiliul Director este compus din:

a) presedinte

b) vicepresedinte

c) 3 membri.

d) 2 membri supleanti.

Consiliul Director se considera legal intrunit in prezenta a cel putin trei membri.

 

32. Membrii Consiliului Director se aleg pe o perioada de 4 ani, prin vot secret de Adunarea Generala.

 

33. In exercitarea competentei sale, Consiliul Director

a) conduce Clubul intre doua Adunari Generale

b) prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, proiectul programelor Clubului;

c) stabileste calendarul anual al manifestarilor de specialitate ale Clubului;

d) convoaca Adunarea Generala a Clubului;

e) incheie acte juridice in numele si pe seama Clubului;

f) stabileste cuantumul cotizatiei anuale;

g) elaboreaza regulamentul de aplicare al statutului si organizare al Clubului;

h) hotaraste schimbarea sediului;

i) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala;

j) alege si revoca Presedintele si Vicepresedintele dintre membrii Consiliului Director.

 

 

34. Consiliul Director se intruneste  ori de cate ori nevoile Clubului o impun.

 

35.Convocarea Consiliului Director se face de catre presedinte, iar in lipsa acestuia de vicepresedinte, cu cel putin 5 zile inainte de data fixata prin fax, posta electronica sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

       Convocarea Consiliului Director se poate face si la cererea a cel putin trei membri.

 

36. Membri Consiului Director isi pot exprima optiunea de vot fata de problemele inscrise in ordinea de zi a sedintei si in scris- prin corespondenta, opinia urmand a fi pusa in discutie sub conditia ca  adresa comunicata fie prin scrisoare recomandata, fax sau posta electronica sa ajunga inainte de data si ora sedintei.

 

37. Deliberarile si hotararile Consiliului Director se consemneaza in procese verbale incheiate cu ocazia fiecarei sedinte care vor fi afisate pe pagina de internet a Clubului.

 

38. Membrii Consiliului Director care, intr-o anumita problema, supusa hotararii sale, sunt interesati personal sau prin sotii lor, ascendentii sau descendentii, rudele in linie colaterala sau afinii lor pana la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare si nici la vot. In caz contrar vor raspunde in conditiile legii pentru daunele cauzate clubului, daca fara votul lor nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

39. Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului clubului pot fi atacate de asociati sau de catre oricare dintre membrii Consiliului Director care au lipsit sau au votat impotriva si a cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

40. Consiliul Director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie, pentru a executa urmatoarele atributii: sa incheie acte juridice in numele si pe seama clubului, sa indeplineasca orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala.

 

41. In cazul in care un membru desemnat in Consiliul director se retrage, el are obligatia sa notifice in scris intentia sa, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice inainte, demisia operand la data implinirii preavizului.


42. Pentru motive temeinice, Adunarea generala, cu intrunirea votului unei jumatati plus unul din numarul membrilor cu drept de vot prezenti, poate decide revocarea membrilor Consiliului Director al clubului.


43. Functiile ramase libere se completeaza prin hotararea Adunarii Generale, cu intrunirea votului unei jumatati plus unu din numarul membrilor cu drept de vot prezenti.


44. Completarea functiilor ramase libere se face in cel mult 90 de zile de la descompletare.

 

45. Atributiile presedintelui

- reprezinta interesele clubului in relatiile cu tertii;

- convoaca si conduce sedintele Consiliului Director;

- conduce clubul intre sedintele Consiliului Director;

- alte atributii stabilite prin statut si regulament.

 

46.(1) Comisia de disciplina a Clubului este constituita din 3 membrii alesi de Adunarea Generala pe o perioada de 4 ani.

    (2)Comisia de Disciplina rezolva cauzele sesizate, in conditiile prevazute de Statut si Regulament.

    (3) Partea nemultumita poate ataca hotararea Comisiei de Disciplina in termen de 30 de zile de la comunicare in fata Consiliului Director.

Hotararile Comisiei de Disciplina  intra in vigoare odata cu aprobarea Consiliului Director .

Capitolul VI                                                                                                                            CONTROLUL FINANCIAR

47.(1) Controlul financiar al Clubului este asigurat de un cenzor.
    (2) In realizarea competentei sale, cenzorul:
a) verifica modul in care este administrat patrimoniul clubului;
b) intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii generale si Consiliului Director;
c) poate participa la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot;
d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Consiliul Director.
     (3) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.
     (4) Controlul financiar intern va fi asigurat de o comisie de cenzori, daca clubul are mai mult de 100 de membri inscrisi, in conditiile dispozitiilor legale in vigoare.

48. (1) Adunarea Generala aproba regulile generale de organizare a controlului financiar intern al clubului.
      (2) Cenzorul este ales de catre Adunarea Generala, prin vot deschis, cu intrunirea a 2/3 din votul membrilor fondatori si membrilor-asociati prezenti, pentru un mandat de 4 ani.

Capitolul VII
DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

49. Clubul se va dizolva:
I. De drept prin: realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost construita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop.
II. Prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate atunci cand:
a) scopul sau activitatea Clubului a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
b) realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) urmareste alt scop decat cel pentru care a fost constituit;
d) a devenit insolvabila;
e) nu mai obtine autorizatiile prealabile necesare, potrivit legii.
III. Prin hotararea Adunarii generale.
IV. In alte situatii prevazute de lege.

50. (1) In cazul dizolvarii Clubului, lichidatorii se numesc de instanta judecatoreasca sau de Adunarea generala dupa caz.
     (2) Odata cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director inceteaza.
     (3) Lichidatorii la intrarea in functie efectueaza inventarul si incheie un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului.
     (4) Ei sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale Clubului si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei acestora.
    (5) Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

51. (1) Lichidatorii au obligatia de a continua operatiunile juridice in curs, de a incasa creantele, de a platii creditorii, iar daca numerarul nu este suficient, de a transforma si restul activului in bani, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.
     (2) Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs de derulare.

52. (1) In cazul dizolvarii Clubului, bunurile ramase in urma lichidarii se vor transmite catre o asociatie cu obiect asemanator.
      (2) Daca in termen de 6 luni de la terminarea lichidarii, lichidatorii nu au reusit sa transmita bunurile in conditiile alineatului (1), ele se atribuie de instanta competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator.
     (3) Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului-verbal de predare-preluare, daca prin aceasta nu s-a stabilit o data ulterioara.

53. Lichidatorii incheie operatiunile si remit celor in drept contul gestiunii numai dupa expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii Clubului.

54.  Dupa incheierea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in termen de doua luni sa depuna bilantul, registrul jurnal si un memorandum, sa declare operatiunile de lichidare la Registrul asociatiilor si fundatiilor al judecatoriei Targu Mures si sa indeplineasca toate procedurile de publicare si radiere din acest registru.

55.  Daca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inregistreaza nici o contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, vor remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si actele Clubului si ale lichidarii, dupa aceasta fiind considerati descarcati.

56.  Clubul inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.
       Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate.


 Capitolul VIII

 DISPOZITII FINALE

57. (1) Prezentul statut este completatat cu regulamentul de aplicare.

Proiectul de aplicare de regulament va fii redactat si supus aprobarii Adunarii Generale in termen de 6 luni de la data adoptarii modificarii statutului.

      (2) Incalcarea dispozitiilor prezentului Statut si a Regulamentului de aplicare constituie abateri disciplinare.

      (3) Modificarile prezentului statut si corelarea lui cu actele normative  ulterioare se vor face de catre Cosiliul Director, urmand sa fie aprobate de Adunarea Generala

(4) Modificarile Statutului au fost aprobate la data de 18.04.2009 in sedinta Adunarii Generale a Clubului.

Copyright © 2011 Clubul National de Terrieri. Toate drepturile rezervate.